ชื่อ นายเมธี  นามสกุล วรรณวงค์

❇️ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

❇️กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

❇️โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

❇️สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

❇️สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

❇️กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

🎇2535 - ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่

🎇2541 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

🎇2544 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

🎇2547 - ระดับอุดมศึกษา - คุรุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติรับราชการ

🔆2554 - ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

🔆2556 - ครู อันดับ คศ.1     โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

🔆2559 - ครู อันดับ คศ.1     โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

🔆2562 - ครู อันดับ คศ.2     โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆รางวัลที่ภาคภูมิใจ🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2558 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558

จาก คุรุสภา

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2559 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

 ครูดีเด่น

 เนื่องในวันครูประจำปี 2559

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ครูดีไม่มีอบายมุข

จาก สสส.

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2560 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2561 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2562 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2564 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2565 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

✨✨✨✨✨✨✨✨ปีการศึกษา 2566 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨