บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เล่ม 1

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทกลับของทฤาฎีบทพีทาโกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

รากที่สอง

รากที่สาม

การนำความรู้เกี่ยวกับรากที่สองและที่สามไปใช้

สรุปบทเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

พื้นที่ผิวและปริมตรของปรึซึม

พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต

การเลื่อนขนาน

การสะท้อน

การหมุน

การดำเนินการของเลขยกกำลัง

สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง

สรุปบทเรียน เรื่องเลขยกกำลัง

ขอขอบคุณ บทเรียนออนไลน์จาก  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14