บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เล่ม 1

จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ

การหา .ร.. โดยการหาร

การหา ค.ร.น. โดยการหาร

การบวก ลบ เศษส่วน

ขอขอบคุณ บทเรียนออนไลน์จาก  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14