บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น .1 เล่ม 1

จำนวนเต็ม

การบวกจำนวนวเต็ม

การลบจำนวนเต็ม

การคูณจำนวนเต็ม

การหารจำนวนเต็ม

ความหมายของเลขยกำลัง

การคูณเลขยกกำลัง

การหารเลขยกกำลัง

สมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็ม

สรุปบทเรียน เรื่องเลขยกกำลัง

ค่าประจำหลักของทศนิยม

การบวกทศนิยม

การลบทศนิยม

การคูณทศนิยม

การหารทศนิยม

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหารเศษส่วน

ขอขอบคุณ บทเรียนออนไลน์จาก  โครงการสอนออนไลน์ – Project 14