สื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (จำนวนเฉพาะ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เพื่อนสนิทของร้อย และพัน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เลขยกกำลัง และการหารากที่สอง)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เลขยกกำลังสาม แลการหารากที่สาม)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การแยกตัวประกอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การหาคำตอบของสมการ)