ช่องทางในการติดต่อ

green_tee_450@hotmail.com

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

เลขที่  100 หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อแก้ว

อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  50250

แผนที่ของโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า